رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

    اطـــــلاعات تمــــاس :

    • تلفن: 03834352510
    • ایمیل: info@sarkhoon.ir
    • آدرس: شهرستان اردل/ بخش میانکوه / شهرسرخون/ خیابان علی مردان خان بختیاری / شهرداری سرخون