1- عنوان : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان

2- هدف : مراحل كلي جهت اصلاح پروانه ساختمان

3-دامنه عملكرد : شهرداري منطقه 5 و متقاضي گرفتن اصلاح پروانه

4-مدت زمان انجام كار: حداقل يك هفته

5-تعاريف : –

6-مراحل و شرح اقدامات :

     1- تكميل فرم توسط متقاضي ( شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل و دقيق شماره پرونده ، بلوك و ملك)

     2- صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي

     3-اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت

     4- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تهيه كارت گذر بندي

     5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهر سازي صدور دستور تهيه نقشه

     تبصره : در صورت بروز مشكل مالك بايد معرفي نامه مربوطه را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.

     در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي

     در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه

     كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از معاونت شهرسازي

     كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش

     كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي

      كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي

      كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي

      6-صدور مجوز تهيه نقشه معماري ( توسط واحد تشكيل پرونده )

      7-ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك

      8-بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور محاسبه

      9- محاسبه متراژ زير بنا عوارض زير بنا توسط قسمت محاسبات

      10- صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، آتش نشاني ، نامه بيمه

      11- پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك

      12- صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به قسمت امور مهندسين ناظر واقع در معاونت شهر سازي برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دريافت و به منطقه ( شهرداري ) ارائه نمايد.

       13-تهيه و ارائه مدارك مورد نياز توسط مالك از قبيل:

            1- برگ تعهد نظارت

          2- برگ تعهد محاسب +نقشه هاي سازه( اجرايي)

         3-فرم تعهد كارفرما ( مالك) در صورتي كه مالك همان شخص نباشد ارائه اين فرم ضروري است تكميل و گواهي امضاء شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي

          4- فيش هاي عوارض زير بنا( توسط محاسب) ، نوسازي سال جاري ( توسط واحد نوسازي)

          5-جواب نامه از اداره بيمه

          6- اصل و كپي سند مالكيت به نام مالك فعلي

          7- مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و تائيد واحد امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي

          8-تائيد نقشه هاي سازه توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي در صورتي كه 4 سقف و يا بيشتر باشد.( نقشه هاي سازه توسط مسئول شهرسازي منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي تائيد مي گردد)

          9-نامه از واحد آتش نشاني معاونت شهر سازي در صورتي كه سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.)

         10-ارائه فرم تعهد معماري

         11-ارائه فرم تعهد نظارت معماري در صورتي كه 5 سقف يا بيشتر باشد

         12-ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد

         13-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات برق

         14-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات مكانيكي

         15- تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري

         16- تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري

         17-اخذ امضاء پروانه ( پيش نويس گيرنده ، محاسب، مسئول( معاون) شهرسازي ، شهرداري منطقه( معاون  مالي- اداراي))

         18- صدور پروانه ساختمان

         19- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه

        20-تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد صدور پروانه

        21- تحويل پروانه ساختمان به مالك + يكسري نقشه هاي تائيد شده معماري و سازه